روابط اداره کار

یکی از بزرگترین دغدغه های کارفرمایان عزیز، چگونگی عقد قرارداد با پرسنلشان است تا با مشکل مواجه نشوند. در ماده ۷ قانون کار سال ۶۹ که در واقع تکرار واژه به واژه ماده ۳۰ قانون کار مصوب سال ۳۷ است، قرارداد کار اینطور تعریف شده است:

“قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.”

شاید به همین منظور است که قانون گذار در ماده ۱۰ قانون کار پس از مشخص کردن اجزا اصلی هر قرارداد کار کتبی، تاکید کرده است که تمامی قراردادهای کتبی باید در چهار نسخه تنظیم و میان اداره کار، کارفرما، کارگر و تشکل صنفی کارگری تقسیم شوند. تا اگر روزی ادعایی پیش آمد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بتوانند صحت ادعای مطرح شده را از طریق بررسی قرارداد کتبی معلوم کنند.

همکاری ما با شما در امور زیر است :

  • • مشاوره و تنظیم انواع قرارداد کار شما مطابق با آخرین تغییرات قانون کار و آیین نامه های مربوطه. (دایم ، موقت ، ساعتی ، پیمانکاری ، پورسانتی ، معین و ...)

  • تشکیل پرونده های پرسنلی و بایگانی طبق استانداردهای امور اداری

  • تنظیم و دریافت رسید پرداخت حقوق در پایان هر ماه.

  • تدوین و یا بازبینی لوایح و دفاعیه شما برای حضور موفق در مراجع حل اختلاف اداره کار.

  • تهیه فرم های اداری لازم برای مجموعه شما مانند فرم مرخصی ، مجوز اضافه کار ، مساعده ، استعفا و غیره